Q: เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://vechr1.jobthaigov.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หัวข้อ “สมัครสอบ”
Q: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ คำนำหน้า หรือ ชื่อ - นามสกุล ต้องดำเนินการอย่างไร
A: ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้อง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. จัดส่งทางไปรษณีย์์ด่วนพิเศษ EMS ไปยัง กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
2. จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ E-mail : hr1.vec.go@gmail.com
ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A: หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A: ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นให้ผู้สมัคร ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งใบสมัคร
Q: หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนา การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
Q: เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
A: ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (เวลา 22:00 น.) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินในระบบ ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในเวลาทำการของธนาคาร หรือ ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ภายในเวลา 22.00 น. หรือ ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในเวลา 22.00 น. ทั้งนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
Q: ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
A: ค่าสมัครสอบ / ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1. ประเภทวิชาการ
ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
2. ประเภททั่วไป
ค่าสมัครสอบ 300 บาท/ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Q: สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
A: ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://vechr1.jobthaigov.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบ”
Q: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด
A: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://vechr1.jobthaigov.com เลือก “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
A: ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0-2026-5555 ต่อ 1408
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
A: ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2697-0999 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หากมีปัญหาการชำระเงิน ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย
โทร 02-111-1111
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับสมัคร โทร. 0-2697-0999 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

https://www.vec.go.th

รองรับ Chrome เวอร์ชั่น ≥ 89.0 / Support Chrome browser version ≥ 89.0.
รองรับ Edge เวอร์ชั่น ≥ 89.0 / Support edge browser version ≥ 89.0.